Masz pytania lub chcesz zapytać o cenę skontaktuj się z nami:

Masz pytania lub chcesz zapytać o cenę skontaktuj się z nami:

Warunki użytkowania

Sklep internetowy t4e.pl dostępny pod adresem internetowym https://t4e.pl prowadzony jest przez firmę Tools4Experts Adam Dmoch zarejestrowaną w Kielcach pod adresem ul. Duża 6 Kielce

 

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż internetową towarów prezentowanych na stronie internetowej https://t4e.pl. Zamówienia składane w sklepie internetowym realizowane są przez Tools4Experts Adam Dmoch.

 

Adres do korespondencji: ul. Duża 6 Kielce

 

Sklep internetowy t4e.pl oraz niniejszy regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców z wyłączeniem konsumentów.

 

 Zawartość przedstawiana na stronie internetowej sklepu internetowego t4e.pl pełni rolę jedynie informacji handlowej, nie stanowi tym samym oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

 

Prezentowane na stronie internetowej sklepu opisy, zdjęcia i dane techniczne dostępnych towarów są aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Sklep t4e.pl nie odpowiada jednak za błędne wskazanie parametrów i właściwości towarów lub nagłą ich zmianę przez producenta. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistych oryginałów.

 

Sklep t4e.pl zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie katalogu towarów oferowanych na stronie internetowej sklepu.

 

Sklep t4e.pl zastrzega sobie możliwość zmiany cen i cech produktów. W przypadku zmiany ceny towaru po złożeniu zamówienia przez Klienta, jest on informowany o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po odebraniu zamówienia przez obsługę sklepu. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo rezygnacji ze złożonego zamówienia, o czym powinien niezwłocznie poinformować przedstawiciela handlowego.

 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

Realizacja zamówienia Sklepu t4e.pl

 

 Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

 

 Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta, poprzez potwierdzenie jego warunków przez przedstawiciela handlowego sklepu internetowego.

 

 Sklep internetowy t4e.pl akceptuje następujące formy płatności:

 

 1. a)  Płatność za pobraniem:

 

Płatność następuje w chwili otrzymania towaru poprzez przekazanie należnej kwoty kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

 

Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy. Przesyłki pobraniowe realizowane są do 1000 zł netto.

 

Wysyłka towaru, pod warunkiem jego dostępności na magazynie następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia oraz jego potwierdzenia przez przedstawiciela handlowego Tools4Experts Adam Dmoch

 

 1. b) Przedpłata:

 

Zapłata następuje na podstawie faktury pro-forma w wysokości i na numer rachunku bankowego na niej umieszczonego. Doręczenie faktury pro - forma następuje na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail.

 

Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym.

 

W przypadku braku wpłaty za doręczoną fakturę pro-forma w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania złożone zamówienie przestaje wiązać Tools4Experts Adam Dmoch, a umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 

Na całkowity koszt zamówienia składa się kwota zamówionych w sklepie internetowym towarów oraz koszt dostawy.

 

Do każdej przesyłki Tools4Experts Adam Dmoch dołącza fakturę VAT.

 

 W przypadku dostawy krajowej, gdy cena w informacji handlowej podana jest w dolarach amerykańskich lub euro, to będzie przeliczana na złote polskie według kursu sprzedaży danej waluty w banku NBP Tabela C w dniu wystawienia faktury VAT.

 

Minimalna wartość realizowanego zamówienia wynosi 20zł netto.

 

Zamówienia na kwotę powyżej 1000 zł netto realizowane są tylko w postaci przedpłaty na podstawie faktury ,,pro-forma''

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego prawidłowe złożenia, a następnie jego weryfikacja wraz z danymi Klienta przez przedstawiciela handlowego oraz dokonanie płatności zgodnie z wyborem jednej z form płatności wskazanej powyżej.

 

Czas realizacji zamówienia wynika z dostępności towaru na magazynie Tools4Experts Adam Dmoch oraz czasu doręczenia przesyłki.

 

Tools4Experts Adam Dmoch posiada magazyn, na którym utrzymuje większość standardowego asortymentu oferowanego w sklepie internetowym. W związku z tym wysyłka towaru może nastąpić nawet w dniu złożenia zamówienia (pod warunkiem złożenia zamówienia w dniu roboczym) przy wyborze formy płatności za pobraniem lub dokonania przez Klienta zapłaty na podstawie wystawionej faktury pro-forma i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Tools4Experts Adam Dmoch.

 

W przypadku zamówienia towaru, którego dostępność na magazynie jest ograniczona, czas realizacji dostawy wynika z czasu jaki potrzebny jest naszym kontrahentom na dostarczenie towaru do naszego magazynu. W takim przypadku nasi przedstawiciele handlowi niezwłocznie kontaktują się z Klientem w celu poinformowania o dłuższym terminie realizacji zamówienia i ustalenia terminu dostawy.

 

Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na towary niedostępne w ofercie sklepu internetowego. Możliwość złożenia i termin realizacji zamówień specjalnych na towary nie będące w stałej ofercie sklepu t4e.pl uzgadnia się indywidualnie z przedstawicielem handlowym Tools4Experts Adam Dmoch, który informuje o możliwości i terminie realizacji zamówienia specjalnego bądź o jego anulowaniu w przypadku, gdy towar został już wycofany ze sprzedaży.

 

Towar wysyłamy firmą kurierską. Zazwyczaj czas dostawy (liczony od momentu wysyłki) wynosi 24 godziny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.

 

Wskazane jest aby przy odebraniu przesyłki w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki zgodność dostarczonych urządzeń ze złożonym zamówieniem.

 

Koszty związane z wysyłką towaru są doliczane do faktury i wynoszą 20 zł netto przy przedpłacie oraz 30 zł netto za pobraniem.

 

W uzasadnionych przypadkach sklep internetowy t4e.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

 

Gwarancja, postępowanie reklamacyjne

 

Reklamacja produktu: zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.

 

Na urządzenia sprzedawane przez Tools4Experts Adam Dmoch udziela nabywcy gwarancji jakości na poniższych zasadach:

 

W przypadku wystąpienia wad fizycznych urządzenia, Tools4Experts Adam Dmoch zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu. Tools4Experts Adam Dmoch może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na urządzenie wolne od wad; dokonanie wymiany nastąpi również na warunkach podanych niżej. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu.

 

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy liczone od dnia doręczenia urządzenia.

 

Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Tools4Experts Adam Dmoch wadliwości działającego urządzenia. Zgłoszenie winno zostać dokonane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 16. Zasady zgłoszenia określają niniejsze warunki gwarancji.

 

Tools4Experts Adam Dmoch zobowiązuje się do naprawy bądź wymiany wadliwego urządzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia tego urządzenia do Tools4Experts Adam Dmoch. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Tools4Experts Adam Dmoch termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Nabywca zostanie o tym poinformowany.

 

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne tkwiące w urządzeniu.

 

Gwarancją nie są objęte wszelkie wady fizyczne powstałe wskutek:

 

 

 • niewłaściwego zamontowania, zainstalowania bądź eksploatacji urządzenia, przez co należy rozumieć w szczególności dokonanie tych czynności sprzecznie z instrukcją obsługi urządzenia,
 • oddziaływania jakiejkolwiek siły czy czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych czy mechanicznych, zalania urządzenia oraz działania sił przyrody,
 • używania urządzenia łącznie z innym sprzętem nie przeznaczonym do używania z urządzeniem lub też sprzętem innym niż zalecane w dokumentach technicznych Producenta urządzenia,
 • wadliwego transportu, składowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urządzenia,
 • zwarcia w instalacji elektrycznej znajdującej się poza urządzeniem,
 • eksploatacji urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach np. dużego zapylenia, substancji chemicznie agresywnych, wysokich temperatur itp.
 • gwarancja nie obejmuje wymiany baterii

 

 

Nabywca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wadliwości urządzenia poprzez wysłanie takiego pisma faksem, pocztą elektroniczną na adres biuro(at)t4e.pl lub listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby firmy Tools4experts Adam Dmoch . Zgłoszenie gwarancji uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przez Tools4experts Adam Dmoch  otrzymania zgłoszenia.

 

Tools4experts Adam Dmoch  podejmie decyzję, czy urządzenie winno zostać dostarczone do jego działu serwisowego, czy też pracownik tego działu dokona naprawy, bądź wymiany urządzenia w siedzibie Nabywcy.

 

W przypadku, gdy urządzenie ma zostać dostarczone do Tools4Experts Adam Dmoch, winno to nastąpić w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urządzenia w czasie transportu i składowania ponosi Nabywca.

 

Sposób doręczenia urządzenia do Tools4Experts Adam Dmoch Nabywca winien uprzednio uzgodnić z Tools4Experts Adam Dmoch.

 

Po naprawie urządzenia w siedzibie Tools4experts Adam Dmoch  może być ono odebrane przez Nabywcę z siedziby Tools4experts Adam Dmoch, bądź przesłane przez Tools4experts Adam Dmoch  na wskazany przez Nabywcę adres w Polsce.

 

W przypadku, gdy Tools4experts Adam Dmoch  wyśle do Nabywcy pracownika, który dokona oględzin urządzenia, Nabywca ma obowiązek udostępnić pracownikowi Tools4Experts Adam Dmoch zarówno samo urządzenie, jak i wszelkie dokumenty związane z jego sprzedażą.

 

Na wniosek Tools4experts Adam Dmoch Nabywca winien udostępnić całość dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z zastosowaniem bądź instalacją urządzenia.

 

Urządzenie ze stwierdzoną przez Nabywcę wadą może zostać poddane przez Tools4Experts Adam Dmoch testom, mającym na celu stwierdzenie lub lokalizację wady. Jeżeli przeprowadzone testy nie potwierdzą istnienia stwierdzonej przez Nabywcę wady jak również nie wskażą na istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywcę wady objętej gwarancją Tools4Experts Adam Dmoch zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.

 

Decyzję o wymianie urządzenia lub jego podzespołu podejmuje wyłącznie Tools4Experts Adam Dmoch

 

Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jakości w razie:

 

 

 • dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urządzenia we własnym zakresie samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego Tools4Experts Adam Dmoch;
 • stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający ich identyfikację,
 • stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących urządzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,
 • naruszenia obowiązków wynikających dla Nabywcy z niniejszej gwarancji,
 • upływu okresu gwarancji,
 • korzystania z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem

 

 

Jeżeli Nabywca utracił uprawniania wynikające z gwarancji jakości Tools4Experts Adam Dmoch zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami przeprowadzonych testów oraz naprawy urządzenia lub wymiany urządzenia.

 

tools4experts nie ponosi odpowiedzialności:

 

 • za skutki działania wadliwego urządzenia,
 • za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności naprawy urządzenia,
 • za szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia.

 

 

Jakiekolwiek skreślenia lub zmiany dokonane na niniejszych warunkach gwarancyjnych przez podmiot inny niż Tools4Experts Adam Dmoch są nieważne.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości.

 

Informacje o przetwarzaniu danych

 

 • Administratorem Pani/a danych osobowych jest Tools4Experts Adam Dmoch z siedzibą Domatków 36-100 Kolbuszowa, e-mail: kontakt[małpa]automation-systems.net
 • W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail kontakt[małpa]automation-systems.net
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Postanowienia końcowe

 

Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwa realizacja zamówienia przez sklep internetowy t4e.pl, jest on uprawniony do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można określić zakończenia powstałych przeszkód, wówczas sklep internetowy jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia do umowy bez wynikających z tego tytułu dalszych zobowiązań względem Klienta. Odroczenie terminu dostawy oraz częściowe lub całkowite odstąpienie przez sklep internetowy od realizacji zamówienia nie stwarza podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Klienta, w tym odszkodowania.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

 

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep internetowy z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej t4e.pl w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.